Индустриална зона Казанлък предоставя консултантски услуги при разработване и внедряване на системи за управление, покриващи изискванията на управленски стандарти по качеството, околната среда и безопасни условия на труд, на базата на международните стандарти за:

ISO 9001 Системи за управление на качеството (СУК) , 

* ISO 14001 Системи за управление на околната среда (CУОС) 

* ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР).

 

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРАВЯНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Услугата по внедряване на системи за управление, извършвана от Индустриална зона Казанлък включва установяване на текущия бизнес модел, разработване и внедряване на Системи за управление (СУ) и Интегрирани системи за управление (ИСУ) по някой от следните стандарти:

* ISO 9001 Системи за управление на качеството (СУК) , 

* ISO 14001 Системи за управление на околната среда (CУОС) 

* ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР).

Етапи на разработване и внедряване на системи за управление (СУ)

 до придобиването на сертификат по различните стандарти:
 
1 ЕТАП Преглед –анализ на състоянието:

 • Преглед на състоянието на действащата система за съответствие с изискванията на конкретния стандарт;
 • Анализ на състоянието и определяне на структура на Системата за управление;
 • Разработване на План-график за изпълнение на разработката и съпътстващи документи – заповеди, програми и др.

 
2 ЕТАП Разработване на документите от СУ:  

 • разработване на документите от Системата за управление - процедури, инструкции, оперативни документи / формуляри, наръчник и др.;
 • приемане на документите от съвместни работни екипи.


3 ЕТАП Внедряване:  

 • провеждане на теоретично обучение;
 • провеждане на обучение по внедряване;
 • извършване на пробни вътрешни одити;
 • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите.

 
4 ЕТАП Функциониране:  

 • провеждане на обучение на вътрешни одитори;
 • извършване на вътрешни одити.

 
5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:
(извършва се от сертификационна организация*)

 • участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
 • отстраняване на евентуални забележки от одита.

 
* Сертификационният орган винаги е трета независима страна - българско или чуждестранно юридическо лице, акредитирано по надлежния ред да извършва сертификационна дейност. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации.

 

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАЗАНЛЪК- КОНСУЛТАНТ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO

ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПО СТАНДАРТИ


Внедряването и последващото успешно сертифициране на Система за управление във вашата организация съвсем не е последната стъпка по пътя към усъвършенстването и постоянното подобряване – необходима е и поддръжка на постигнатото. Що се отнася до Системите за управление, тяхната поддръжка зависи както от ангажираността на Ръководството и служителите, така и на периодичните проверки за съответствие с изискванията на внедрените стандарти. Тези проверки се наричат вътрешни одити.

Индустриална зона Казанлък предлага като отделна услуга извършване на вътрешен одит на системи за управление (СУ) по стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

 
Услугата включва:

 • планиране провеждането на вътрешен одит (изготвяне и съгласуване на "Програма за одит");
 • преглед на документацията от системата за управление (Наръчник, политики, процедури, инструкции, оперативни документи);
 • извършване на Вътрешен одит (интервюта със служителите; наблюдения на процесите във фирмата; преглед на документираната информация);
 • оповестяване на резултатите от одита и изготвяне на Доклад, в който са описани направените констатации и/или препоръки.

 
Опция:
При необходимост предлагаме съдействие и консултантски услуги, свързани с:

 • препоръки за подобряване ефикасността на системата за управление;
 • актуализация на документацията от Системата за управление;
 • провеждане на обучения;
 • консултиране и съдействие по време на одити от втора/трета страна;
 • отстраняване на констатирани несъответствия и т.н.

 

ПРЕХОД НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО НОВА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТ

ПРЕРАБОТВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ВНЕДРЕНИ СТАНДАРТИ


Периодично организациите за стандартизация и съответствие ревизират съдържанието на публикуваните стандарти за да отговарят на променящата се среда. Всички фирми и организации, които желаят да останат сертифицирани трябва да преработят документацията от система за управление в рамките на определения преходен период.
 
Индустриална зона Казанлък предлага консултантски услуги за преработка на съществуващата документация от Системата за управление в съответствие с изискванията на новата версия, както и подобряване на цялостното управление на бизнес процесите.
 

Според нуждите на организацията, ние предлагаме:

1. Провеждане на първоначален одит/преглед на състоянието на Системата за управление.

2. Изготвяне на план за преход към новата версия на стандарта;

3. Преработка/актуализация на наличната документация от съществуващата Система за управление;

4. Обучения за прилагане на изискванията на новата версия на стандарта;

5. Провеждане на Вътрешни одити  за съответствие с изискванията на стандарта;

6. Консултиране и съдействие по време на надзорен, ресертификационен, или извънреден одит за сертификация по новите версии на стандарта.

 

За повече информация относно услугите разработване, внедряване и поддържане на системите за управление може да се свържете с нас.
 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА