Предстои учредяване на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД

За учредяване на дружество „Индустриална зона - Казанлък“ с едноличен собственик на капитала Община Казанлък ще трябва да вземе решение Общинският съвет на редовното си заседание утре, четвъртък, 25 юли.

Предметът на дейност на новото общинско дружество ще бъде: изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

Като едноличен собственик Община Казанлък трябва да направи непарична вноска от недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 68 337 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Бузовград, местността „Даскалов соргун“. Капиталът на дружеството е в размер на 112 000 лева, от които 109 400лв. са непарична вноска и 2 600лв. - парична.

Общинските съветници трябва да гласуват и откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД. Сред условията за участие в конкурса е заложено и представяне на 3-годишна програма за развитието на Индустриалната зона. Кандидатите трябва да имат висше образование – магистър по архитектура, икономика, строителство, с минимален стаж 3 години по специалността, да са контактни и комуникативни личности. При одобрение от общинските съветници за учредяване на „Индустриална зона - Казанлък“ЕООД предстои всички необходими действия по регистрацията на дружеството да бъдат извършени от неговия управител.

С решение № 792/28.05.2018 г. Общинският съвет единодушно даде съгласие за сключване на меморандум за сътрудничество между община Казанлък и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. През юли миналата година бе подписан Меморандумът за сътрудничество от кмета на община Казанлък Галина Стоянова и директора на "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД Антоанета Барес. Тогава Галина Стоянова подчерта: „Община Казанлък, като зона с висок икономически потенциал има възможност да развие местната икономика с привличането на инвеститори, чрез изграждане и развитие на индустриални зони от нов тип, отговарящи на съвременните норми и изискванията на пазара.“.