• Близо 182 000 души в работоспособна възраст живеят в широкият периметър на Казанлък
  • Преобладаваща заетост в производствения сектор
  • Конкурентни начални разходи за труд в производствените сектори

 

Работната сила (икономически активното население на възраст 16-61 години) в по- широкия район на Казанлък наброява 182 000 души.

Отварянето на тунела под Шипка ще осигури "бърза лента" за още 32 197 души икономическо активно население и ще увеличи броя му до 214 000. Коефициентът на хората в активна възраст в административния район за 2018 г. (съот­ношение на броя на работната сила на възраст и броя на хората в същата възрастова група) е 57,1%, който е по-високо от средния за страната. Понастоящем в административния район са заети 105 668 души, повече % от които в Казанлък.

Равнището на безработица през разглеждания период ( към август 2023г) е 4,83% при 4,65% през предходния месец юли 2023г. 

По общини равнището на безработица през отчетния период, сравнено с това през м. юли 2023г е следното:

Община Икономически активно население Брой безработни регистрирани към 31.08.2023г. Равнище на безработица към 31.07.2023г. Равнище на безработица към 31.08.2023г

Казанлък                             

29 000 754

2,54

2,60

Мъглиж

3 707 354 9,28 9,55
Павел Баня 4548 133 2,46 2,92
Гурково 1532 240 14,82 15,67
Николаево 1260 453 35,08 35,95

Само в община Казанлък и община Павел Баня равнището на безработица е по-ниско от средното за страната -5.27%. 

Административният регион е един от тези с най-голям брой хора заети в производствения сектор в България, което е важен показател за наличието на производствена работна сила и традиции в обучението на персонала.

 

 

Работната сила в административната об­ласт Стара Загора е много разнообразна по отношение на квалификацията / професиона­лните умения на служителите.

В Областта работят 25 000 ръководители, специалисти и поддържащ административен персонал, както и над 9 000 техници, 19 300 квалифицирани промишлени работници и 16 500 оператори и монтажници на машини. Работната сила е специализирана, но лесно приспособима за преминаване между раз­лични сектори / сегменти на промишленото производство.

Казанлък има своя основен принос за това. Служителите в производствените сектори са над 18 000.

Най-големите производствени сектори в Казанлък са тези за производство на хидра­влично оборудване и оръжия - в града са разположени най-големите компании в сек­тора в България, които са и най-големите работодатели: общият брой на заетите e 2300 в хидравличния сектор за 2018 г.; в оръжейния е над 9900. Казанлък има своя голям потенциал в производството на етерично маслени култу­ри и продукти от тях, туризма и отдиха.