• Стабилна и предсказуема политика по отношение на местните данъци и такси
  • Гъвкав подход
  • Конкуретни нива на такса смет

 

ОБЩА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Трябва да се подчертае, че по-големият дял от данъчната тежест в България се налага централно, т.е. местните власти нямат влияние по отношение на по-голямата част от данъците и таксите. Въпреки това, има тенденция за известна фискална децентрализация, което означава, че в дългосрочен план общината може да придобие повече правомощия по отношение на данъците и таксите.

По отношение на национално установените данъчни ставки България има една от най- ниските ставки на подоходен корпоративен и личен данък в Европа (10%). Корпоративният доход от производствени дейности в райони с висока безработица е освободен от данък.

Разходите за ДНМА, създадени чрез НРД и разработки, също се приспадат. В допълнение, България прилага митническото законодателство на ЕС и разполага с подписани договори за избягване на двойно данъчно облагане с 68 държави. В други страни от ЦИЕ подоходните ставки са значително по-високи. Например в Румъния доходът на ФЛ се облага с 16%, докато в Полша, Унгария и Чехия се прилагат данъчни ставки, които варират от 15 до 18%.

По отношение на местните данъци, понастоя¬щем в България две важни данъчни ставки се определят от местните власти - данък върху собствеността и таксата за отпадъци.

ДАНЪК ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА Данъчната ставка за жилищни имоти за ФЛ и ЮЛ е 1,5 ‰ от данъчната основа на имота. За нежилищни имоти ЮЛ плащат 1,5 ‰ от по-високата между счетоводната стойност и данъчната основа. Данъкът върху имотите в Казанлък е сред най-ниските в страната, както и в Централна и Източна Европа.

ТАКСА СМЕТ

Данъкът за отпадъците се определя от Общинския съвет на годишна база. В случая на Казанлък таксата за отпадъци на нежилищен имот, в който се извършва стопанска дейност, се определя според количеството на отпадъците, според вида и броя на контейнерите и честотата на сметоизвозване. За тази цел собственикът трябва да подпише декларация, в която са декларирани необходимите видове и брой контейнери.

  • Малък контейнер /210 литра/ - 780 лв./година/контейнер
  • Контейнер, тип „Бобър" /1 100 литра/ - 3 400 лв./година/контейнер

В допълнение към гореописаната такса пред­приятията плащат и такса за поддържане чистотата на обществените площи 0,96 % на база на по-високата от счетоводната стойност и данъчната основа.

За нежилищни имоти, разположени извън границите на организирано събиране на отпадъци, предприятията плащат допълни­телна такса за обезвреждане на битови от­падъци на депа или други съоръжения за поддържане на чистотата на обществените площи в размер на 1,94 % на база на по- високата между счетоводната стойност и да­нъчната основа.

За нежилищен имот извън границите на организираното сметоизвозване, собственост на юридически лица, ставката на таксата за отпадъци от 2020 г. е в размер 6 % на база на по- високата между отчетната стойност и данъчната оценка.