• Най-големите работодатели в страната и региона са разположени в Казанлък
  • Редица експортно-ориентирани компании, добре познати на международните пазари
  • БВП на глава от населението е вторият най-висок след София

Икономиката на административния регион е една от най-динамичните и най-развитите в страната, с разнообразни сектори, както в производството, така и в сферата на услугите.

Казанлък има значителен принос към тези показатели.
Икономиката на община Казанлък е съсредоточена върху следните 3 икономически сектора: производство на хидравлични елементи, на обработка на метали и розопроизводство, както и свързаното с него производство на едно от най-известните и качествени розови масла в света.

Тук е базирана и водещата ИКТ българска компания - Давид Холдинг АД, която работи в добре утвърдени международни партньорства.

Производството на текстил е традиционен сектор. В града се развива и фармацевтично производство.

Графиката показва, че Казанлък има добре развита преработвателна промишленост, която е и най-големият сектор в административния регион.

Производствените компании допринасят за 75% от добавената стойност за местната икономика и наемат 66% от работниците през 2019 г. Секторът генерира 55% от нетните приходи и 79% от обема на заплатите.

Най-големите производствени подсектори по добавена стойност са обработката на метали и метални части (63% от добавената стойност в производството), производството на машини и оборудване (21% от добавената стойност) и други както следва:

Високата производителност на компаниите се гарантира и от капиталови инвестиции в дълготрайни материални активи, подпомогнати и от активното усвояване на финансиране от ЕС в размер на 17 800 000 € (29% от сумата за региона) за периода 2014-2019 г. Общият брой на компаниите в Казанлък е
3 221 (22% от всички в областта). Най-големият дял е за микро и малките компании – 98,7%, които генерират 45% от нетните приходи и 35% от заетостта. Вторият дял е за средните компании – 1,05% и съответно 16% нетни приходи и 11% заетост; делът на големите компании е 0,25% - 39% -53%.

БИЗНЕС УСЛУГИ

Казанлък има също добре развит сектор за бизнес услуги, който допринася за около 1/5 от добавената стойност и 1/4 от работните места.
Строителният сектор по отношение на заетостта осигурява работни места за 15% от заетите в бизнес услугите през 2018 г.
Благодарение на стратегическото си географско разположение и отличните транспортни връзки, административният регион е сред националните лидери в транспорта и логистиката, които допринасят за 12% от работните места.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ УСЛУГИ

Административният регион е един от найнаселените в страната, което, в комбинация с високите средни доходи, го нарежда сред областите с най-висока покупателна способност.

Това създава перфектните условия за развитие на потребителските услуги. Тези услуги генерират 6% от добавената стойност, но представляват 13% от работните места в административния регион.

За Казанлък цифрите съответно са 8% - 4%. Потребителските услуги включват търговия на дребно, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, култура, спорт, развлечения и други бизнеси.


СПЕЦИАЛЕН ФОКУС - Хидравлика и НРД

Сред най-големите работодатели в административния регион и града са компаниите от машиностроенето и производството на оборудване, които осигуряват 12% от работните места в производствения сектор и допринасят до 15% от добавената стойност в него.

В Kазанлък специалният фокус са компаниите, произвеждащи хидравлично оборудване и компоненти, като те са изцяло експортно ориентирани.

Този под-сектор осигурява работни места за над 2 300 заети в сектора, оборот за местния бизнес от 100 000 000 € и стойностна ДМА повече от 90 000 000 €.

Най-голямата компания в подсектора: М+С Хидравлик АД завърши собствената си инвестиция в създаването на лаборатория за НРД през 2020. Лабораторията ще обслужва вътрешните процеси и продукти, както и ще подпомага Техническия колеж и ПГ по механотехника в града.

Трети страни също ще бъдат обслужвани в лабораторията като клиенти. Общата стойност на инвестицията е 800 000 €

През 2020 компанията приключи и друга собствена инвестиция на стойност 6 000 000 € - нов производствен корпус с 8000 кв.м. РЗП Компанията е сред водещите в страната по прилагане на дуалното образование.

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ

Този подсектор също има значителен принос за развитието и устойчивостта на местната икономика. Той осигурява работни места за повече от 10 000 служители, 80 000 000 € оборот и 445 000 000 € материални активи.

Доброто качество на професионалното обучение създава необходимите условия за професионално развитие на добре квалифицирани и мотивирани човешки ресурси. По-високият % на заетите в сектора и повисоката производителност от средната са сред факторите, обясняващи по-високите заплати за техниците, квалифицираните работници и машинните оператори в административния регион, в сравнение със средните в други индустрии.

Най-голямата компания е Арсенал АД, която е сред на най-големите производители на оръжие и боеприпаси в страната. Принос към развитието на сектора в общината има и разположеният тук Научноизследователски технологичен институт - НИТИ ЕАД: той е водещ иновационен и технологичен център, в който се разработват и произвеждат изделия с военно предназначение Компании от сектора са сред водещите в дуалното образование.

Компаниите от двата подсектора са договорили с Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност за периода 2014 - 2020 над 12 000 000 € финансиране от ЕС за технологично развитие и иновации - това формира близо 25 % от всички договорени средства от бизнеса в административната област, и са осигурили над 4 500 000 € съфинансиране за проектите си.

Договореното финансиране за развитие на ЧР е близо 500 000 €.

РОЗИ, ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ и НРД

Значително количество от световноизвестното българско розово масло се произвежда в Казанлък и района. Продуктът е основен компонент на повечето качествени парфюми и козметични продукти. Други с етеричномаслени култури, като лавандула също имат добър растеж в Долината и заедно с розите, придават емблематичния образ на казанлъшката индустрия в близкото минало, която се развива добре и в момента.

Административната област е водеща в призводството на рози и розово масло в страната. По данни на МЗХ засадените площи в областта за 2018 г. са 2 316 ха, ¼ от които в община Казанлък; добивът на цвят от роза в административната област, по данни на производителите, варира от 100 до 850 кг/ха; произведеното розово масло е над 7 000 т. Индустрията е генерирала оборот от 37 000 000 € за 2018 г ..

Туристическият и производствения сектор се развиват в симбиоза, тъй като част от компаниите имат демонстрационни зали, атракции и ресторанти, особено популярни по време на Фестивала на розата - от края на май до края на юни всяка година. В града работи и Институтът по розата, част от Селскостопанска Академия, който е един от основните изследователски центрове и приложни услуги и спомагателни дейности в сферата.

Основната му дейност е в областта на научните изследвания и включва въвеждане, подбор и възпроизвеждане на етерично масло и лечебни растения; Създаване и подкрепа на генен фонд от 216 вида, представени от 547 проби, 161 сорта етерично масло и медицински растения.

АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Секторът е доста развит в областта, където има добре функциониращ клъстер от доставчици за авто-индустрията. Компаниите са както български, така и международни, произвеждащи автомобилни части за Audi, Volkswagen, Peugeot, Renault, Fiat и др.: хидравлични компоненти и системи, автомобилни кабелни системи, кормилни системи, осветителни тела, метални държачи и др.

За Индустриалната зона фокусът е поставен върху инвеститори в основните сектори на местната икономика, с по-голям дял на технологиите в производството, които да си партнират с местния и регионалния бизнес.