• ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ 10% Е НАЙ-НИСКИЯТ В ЕС
 • КОНСЕРВАТИВНА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА И НИСКО РАВНИЩЕ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ КЪМ БВП
 • ХАРМОНИЗРАНО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО С ЕС
 • ДОСТЪП ДО ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР

ИНВЕСТИЦИОННИ СТИМУЛИ

 • „Бърза лента" за административни услуги (за инвеститори от клас А и В)
 • Индивидуални административни услуги (за клас А)
 • Придобиване на собственост или ограничени права на собственост върху имоти без търг или конкуренция (за клас А и В)
 • Финансова подкрепа за изграждането на елементи от техническата инфраструктура (за клас А или за два проекта клас В в индустриална зона)
 • Финансова подкрепа за обучение или придобиване на професионална квалификация за новозаетите (само за инвестиции във високотехнологични дейности или в общините с висок процент на безработица - за клас А и клас Б)
 • Финансова подкрепа за частично възстановяване на задължителните осигурителни вноски на инвеститора за новоназначени служители (за клас А и Б)

Стабилната икономическа политика от 1997 г. е постиганата с широк консенсус за основните пунктове и продължава да доминира в реформите и до момента. Валутен борд установява режим на фиксиран валутен курс (към еврото), при който Централната банка не може да финансира правителството или търговските банки. България ще запази фиксирания курс до приемането на еврото, което е част от споразумението за присъединяване към ЕС.

България е държава-член на НАТО от 2004 г. и ЕС от 2007 г.

В България се прилага ставка от 10% за данък върху доходите на физическите и юридическите лица - най-ниските данъчни равнища в ЕС. Бързо сравнение: Румъния облага с 16% корпоративен и личен данък върху доходите, Сърбия - 15%, а Чехия съответно 19% и 15%.

Според данни на Евростат:

 • БВП на България за 2018 г. е с 3,1 е по- висок от ЕС-27 - 2,1;
 • Държавният дълг спадна от над 100% от БВП през 1997 г. до 20,2% (2019-Q3) - второто най-ниско в ЕС-27; Средната стойност за ЕС 27 за същия период: 79,5%.
 • Третото най-ниско съотношение в ЕС на държавния дълг към БВП отново e в България (28,9%). Преди България са само Естония и Люксембург според доклада на Евростат за 2019 г. - Q3.

В Индекса за глобална конкуренто-способност (GCI) за 2019 г. на Световния икономически форум в Давос (www.weforum.org) България запазва 59-тото си място (от 141) в сравнение със Сърбия (72), Румъния (51), Гърция (59), Турция (61) и Полша (37). България запазва най- добрите си резултати в „Макроикономическа среда" (90 от 100), стойност, близка до средната за Европа и Северна Америка.

В доклада "Правене на бизнес" за 2019 г. на Световната банка (www.doingbusiness.org) България е на 59-та от 190 страни, в сравнение с Турция (43), Унгария (53), Гърция (72), Италия (51) и Румъния (52).

Отличните резултати, които България полу­чава заедно с Германия и Франция, са икономически най-добри регулаторни показа­тели в условия на внос, а по отношение на „Стартиране на бизнес" получава 85 точки от 100.

От 1996 г. индексът, публикуван в Доклада за световна икономическа свобода (www. freetheworld.com) от Института Фрейзър (Ванкувър, Канада), измерва степента, в която политиките и институциите подкрепят икономическата свобода. В изданието за 2019г. на Индекса, България е 37-ма (от 159) и запазва отличните си резултати като "Сигурни пари" (9,4), "Регулация" (7,7) и "Свобода за международна търговия" (8,1).